10 skridt til at fremkalde sort/hvid film derhjemme – Stand development

Endnu engang skal der fremkaldes en sort/hvid film, og det er den samme som sidst. En Tmax 400. Som tidligere nævnt er jeg af den ”nye skole”, fordi jeg først rigtigt er begyndt at fotograferer, da det blev digitalt. Det er først nu, jeg er kommet i gang med analog fotografering(og fremkaldelse). For god ordens skyld vil jeg endnu engang opridse, hvad det er der skal bruges, for at kunne fremkalde sort/hvid film derhjemme.

·         En fremkaldetank

·         Termometer

·         Kemikalier(fremkalder og fixer)

·         Mørkekammerpose

·         Målebærgere(x5)

·         Tøjklemmer

Når det er på plads, er det bare at kaste sig ud i det.

1.Valg af fremkalder

Jeg har fremkaldt et par film inden jeg skriver dette, og de første par gange brugte jeg en billig fremkalder. Det er på sin vis også fint, men når man dykker ned i den analoge fremkaldeproces, så finder man ud af at selve fremkalderen næsten betyder det hele. Så nu har jeg skiftet min fremkalder, og efter megen søgen og nogle svære fravalg (HC-110), så er valget faldet på Ridonal. Den skulle efter sigende være den bedste til at skabe kontrast i sort/hvid film, hvilket jeg er stor fan af.

2.Spol filmen over på tromlen

Først spoler man filmen tilbage i kameraet, og tager den så ud. Herefter lægger man filmen, fremkaldetanken, en kniv (til at åbne filmkasetten) og en saks i mørkekammerposen. Da posen er helt lystæt, kan man i ro og mag tage filmen ud, og så begynde at spole den over på spolen. Når det er gjort, og man har fået lukket fremkaldetanken ordentligt, så kan man lyne posen op og tage det hele ud.

3.Bland kemikalierne

Det, jeg vil råde alle til er, at få blandet kemikalierne på forhånd. Herved står man ikke lige pludselig og skal tempere vand, hvor man egentlig skulle have hældt det over i fremkaldetanken. Det kan være svært at opnå den nøjagtige temperatur direkte ud af vandhanen.
Jeg har altid nogle isterninger liggende eller noget vand på køl, så jeg er sikker på at jeg kan få den ønskede temperatur. 

De fleste blandingsforhold, kan man læse direkte på kamikaliedunken. I mit tilfælde med Rodinal, bliver der vejledt følgende 1/25 op til 1/100, men så er det jo med at finde ud af hvad man skal bruge. Den måde jeg fandt ud af det på, var at søge nettet tyndt, og jeg endte ud med et blandingsforhold der hed 1/100.  Inden vi går videre, vil jeg lige indskyde, at der på bunden af fremkalde tanken står hvor meget væske der skal til for at dække en rulle af film. I mit tilfælde med 35mm film er det SAMLET 300ml(det vil det nok være for de fleste). Så mit blandingsforhold er regnet på følgende måde 300/100=3. Omskrevet er det følgende:

297 ml vand, ved 24 grader og 3 ml fremkalder.

Stopbadet og fixeren er i mit tilfælde det billige, og som udgangspunkt så virker det efter hensigten. For at være ærlig, har jeg kun brugt vand som stopbad, for at være lidt mere miljøvenlig. Selve fixeren er en noname, som jeg altid har brugt. Måden hvorpå blandingsforholdet til fixeren er regnet ud på, er samme måde som til fremkalderen. Det stod på flasken ¼, så formlen er 300/4=75


300 ml vand, ved 24 grader celsius vand.
225 ml vand, ved 24 grader celsius og 75 ml Fixer

 

En sidste tanke. Skal man være bange for at vandet bliver varmt, mens man venter på det andet? Nej, det syntes jeg nu ikke. Jeg har fremkaldt sort/hvid film hvor vandet var 25 grader, og jeg fik stadig et fornuftigt resultat.

4.Vask filmen inden start

Som det første skal man vaske filmen. Jeg har god erfaring med lige at få skyllet filmen. Dette bevirker at man får skyllet det værste kemi af så fremkalderen reager bedre på selve filmen.

5.Fremkald filmen

Fremgangsmåden her er lidt anderledes end normalt. Det her er nemlig de dovnes måde at fremkalde på. Her skal filmen være i fremkalderen 1 time.

Hæld fremkalderen i og kip tanken konstant det første minut, herefter laver du en kop kaffe og sætter dig hen og læser i en bog. Efter en halv time kommer du tilbage og kipper tanken 5 gange, og giver det endnu en halv time, før du tager filmen ud. Grunden til at vi kipper den efter en halv time, er for at kemikalierne ikke bundfælder sig. Fra nu af minder fremkaldelsen egentlig meget om en normalt sort/hvid film fremkaldelse.  

6.Stop bad og fixer

Hæld stopbadet (de 300ml hanevand) over i fremkaldetanken i et enkelt minut, mens tanken kippes konstant. Efter 1 minut hældes stopbadet tilbage i en beholder.


Næst sidste skridt i fremkaldelsen er at hælde fixeren over i fremkaldetanken. I denne omgang lader jeg den være i tanken i 3 minutter, og kipper tanken hvert 30 sekund og giver den 10 kip. Når tiden er gået, og det er gjort, hældes fixeren tilbage i beholderen, hvor det kom fra.

7.Vask filmen en sidste gang

Sidst men ikke mindst skal vi have vasket filmen ren for kemikalierester. Nogen siger at man skal bruge demineraliseret vand for at undgå kalkpletter. Jeg har prøvet begge dele, og jeg har aldrig fået kalkpletter på negativerne. Så jeg bruger almindeligt hane vand.

Jeg fylder en beholder på 1 liter. Fylder de første 300ml over i fremkaldetanken, kipper den 10 gange og hælder det ud. Så hælder jeg de næste 300 ml over i, kipper den 20 gange, og hælder den ud. Derefter fylder jeg de næste 300ml over i, kipper 30 gange og hælder ud. De sidste 100ml kan vi lige så godt bruge, så dem hælder jeg over i, kipper 10 gange. Filmen er fremkaldt og nu skal den tørres.

8.Hæng filmen til tørre

Før filmen kan scannes, skal den være tør. Det gøres ved, at hænge den til tørre. Jeg har ikke investeret i klemmer, der er designet til film, så jeg har stålet et par fra tørrestativet, og de fungerer upåklageligt. Til gengæld har jeg købt et instrument til lige at tørre filmen af for vand. Det er muligvis også derfor jeg ikke får kalkpletter, da den fjerner det meste af den overskydende vand.

Hvad er tidshorisonten så? Jeg lader dem altid hænge et godt stykke tid, 30-45 min ca., så er jeg helt sikker på de er tørre.

9.Scan/digitaliser filmen

For at få filmen digital igen skal den scannes. Det kan gøres på mange forskellige måder, f.eks. fotografer dem bagbelyst eller scanne dem. Jeg har valgt at købe en brugt Canon scanner, så jeg kan scanne flere på en gang. Og så har jeg investeret i VueScan. Når de er scannet ind, sender jeg dem igennem photoshop, og får fjernet det sidste støv, justeret lyset lidt, og add’et lidt skarphed.

10.Print

Da jeg ikke har kastet mig ud i hvordan man fremkalder papir på gammeldags manér, gør jeg dét (efter at jeg har digitaliseret dem), at jeg printer dem ud. Hvorfor så gøre det? Fordi jeg mener, at fotografiet ikke skal blive på computeren. Det er skabt til at blive set på print.

10 steps to develop black and white film at home

Noise 3.jpg

Once again, I developed a black/white film, a Tmax 400. As you properly know, I started shooting in the middle of the 00’s, when it was all digital. So it is only now that I have started analogue photography (and development). To set the record straight, I would mention what is needed to develop black and white film at home.

• A developer tank

• Thermometer

• Chemicals (developer and fixer)

• Darkroom changing bag

• Measuring cups (x5)

• Clothes Pegs

Now you are good to go.

1. Select a developer

Noise 2.jpg

I have developed a few films before and in the beginning, I used a cheap developer. That works okay, but when you dive into the analogue development process, you will find that the developer is almost everything. So now I have changed my developer to Ridonal after much research on the internet. As far as I am informed it should be the best developer for creating contrasts in black and white film, which I am a big fan of.

2. Wind the film onto the reel

First of all you need to rewind the film in the camera and then remove it. Afterwards you put the film, the developer tank, a knife (to open the film cassette) and a scissor into the darkroom changing bag. The bag is light proof, so you can safely take the film out, and wind it onto the drum. Once it is done and you have closed the developer tank properly, you can open the bag.

3. Mix the chemicals

Noise.jpg

My advice for everyone, is to mix the chemicals in advance. In this way you are well prepared, and don’t have to temper water, in the middle of the process. It can be difficult to achieve the exact temperature directly from the water tap. As a backup I always have some cold water in the fridge, so I'm sure I can get the wanted temperature.

Most mixing ratios can be read directly on the bottle. In my case with Rodinal, they suggest from 1/25 up to 1/100, but then it is about figuring out what to use. The way I decided what ratio to use, was to read forums on the internet, and what they suggested. I ended up using a ratio of 1/100. On the bottom of the developing tank the ideal amount of water required to cover a roll of film is stated. In my case with 35mm film, the total amount is 300ml. So the chemical mixing ratio is calculated as following 300/25 = 12. Rewritten:

288 ml of water at 24 degrees and 12 ml developer.

For stop bath I used normal tap water and it worked just fine. The fixer itself is a noname that I have always used. The way you determine the fixer ratio, is the same as for the developer. On the bottle it said ¼, so the formula is 300/4 = 75.

300 ml water at 24 degrees Celsius water, for the stop bath.

225 ml of water at 24 degrees Celsius and 75 ml of Fixer.

4. Rinse the film before starting

Before you pour the chemicals into the developer tank, it is best to wash the film. The reason why you do so, is to rinse the worst chemicals off, so the developer responds better to the film itself.

5. Developing your film

Pour the developer in the tank for 8 minutes and inverse the tank constantly for the first minute, and 4 inversions every minute. After 8 minutes, the developer is poured back into the bottle from which it came from.

6. Stop bathing and fixer

Pour the stop bath (300ml tap water) into the developer tank. Let it rest for a single 1 minute while the tank is tipped constantly. After 1 minute, the stop bath is poured back into the bottle it came from.

You’re almost done. Now you must pour the fixer into the developer tank. The timeframe for this is 3 minutes, with 10 inversions every 30 seconds. When time has elapsed, and it is done, pour the fixer back into the bottle where it came from.

7. Rinse the film a last time

Finally, we must rinse the film one more time to clean it for chemical residues. Some say you must use demineralized water to avoid lime stains. I have tried both, and I have never got lime stains on the negatives. So, I use regular tap water.

Fill a bottle with 1 liter of water. Fill the developing tank, so the film is covered by water, and do 10 inversions and pour it out. Repeat this process until have you used all the water in the bottle. Now the film has been developed and must be dried.

8. Hang it to dry

Before the film can be scanned it must be dried. This is done by hanging it to dry. The clothe pegs I used for the film, is not the ones designed for film, but the ones designed for my laundry. They work just fine! On the other hand, I have bought a film squeegee to wipe off the water. It may also be why I do not get lime stains as it removes most of the extra water. I always let them hang for a good while, 30-45 mins, so I'm sure they are dry.

9. Scan the movie / digitize the film

How to make the movie digital again? Scan it.
It can be done in many ways, for example, photographing the negatives back illuminated or scan them. I have bought a used Canon scanner so I can scan multiple negatives at once. And then I've invested in VueScan. Once scanned, I send them through photoshop and remove the last dust, adjust the light a little, and add some sharpness.

10. Print

Since I have not figured out how to produce paper prints the old-fashioned way, I still print them on a modern printer. Why print them? Because I think the photo should not stay on the computer. It is made to be seen on print.

 

The result

The last month

A quick update. What have I been up to the last month? I've been doing some photographing for the local newspaper, and Visit Haderslev, and not to forget, i've been shooting some 35mm BW film and developing them. And at the moment, I am writing an DIY guide on how to, So there is something to look forward to. But in the meanwhile you can just see some of the pictures I have developed.